Počet položek: 0 0 Kč

Vše o čištění ultrazvukem

Princip čištění ultrazvukem

Klasické čištění, které je neodmyslitelnou součástí každého výrobního procesu, každé, manipulace s nástroji a materiálem v organizovaném procesu, se vykonává velmi pracně, málo efektivně, přičemž hygiena práce a bezpečnost práce jsou jen zřídkakdy na žádoucí úrovni. Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje použití ultrazvuku při čištění.

Při použití ultrazvuku se čas čištění výrazně zkracuje. Dalšími efekty je výrazné zvýšení kvality čištění v porovnání s klasickými způsoby, odstranění namáhavé práce, možnost čištění otvorů v malých prostorech, slepých otvorů, tvarově složitých předmětů apod...

UZ čistící zařízení se skládá principiálně z čistící vany, UZ generátoru a měniče. Ultrazvukový měnič, napájený z generátoru transformuje vysokofrekvenční energii na akusticko mechanické kmity. Absorbční látky - tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Vniknutím čistícího media mezi nečistotu a plochu čištěného předmětu se rozrušují postupně síly vážící tyto dvě části k sobě, až k úplnému oddělení. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu kulové vlny s vysokou mechanickou energií (několik tisíc atmosfér), které definitivně poruší vazbu mezi čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace ne vždy úplně oddělí nečistoty od čištěného předmětu.

 

Volba pracovní kapaliny - čistícího media je jedním z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na ultrazvukové čištění. Čištění je v podstatě fyzikálně-chemický proces, který probíhá na rozhraní povrchu čištěného předmětu a kapaliny. Kapalina rozpouští nečistoty, resp. s nimi reaguje. Kavitace, vznikající v ozářeném roztoku rozrušuje nečistoty, pomáhá k jejich odplavení v důsledku mísícího účinku ultrazvuku. Použití kapaliny - volba čistícího media závisí od druhu nečistoty a materiálu čištěného předmětu.

 - mnoho čistících procesů je nejefektivnějších při vyšších teplotách, což u některých zařízení umožňuje přídavné topení

 - čistící chemické roztoky podporují kavitaci, snižují povrchové napětí vody, uvolňují a slučují oddělené nečistoty.

 - na rozdíl od jiných čistících metod snižuje spojení chemického prostředku a ultrazvuku délku čistícího procesu až o 90%. V závislosti na znečištění trvá proces několik minut.

CO JE TO ULTRAZVUK

Ultrazvuk je akustické vlnění o kmitočtu vyšším než 20 kHz. Pro čištění je nejrozšířenější používání kmitočtů v rozmezí 20 - 100 kHz.

PROČ ULTRAZVUK ČISTÍ

Má-li ultrazvuk dostatečnou intenzitu, vyvolává při průchodu kapalinou jev zvaný kavitace. Ta se projevuje intenzívním kmitáním částeček kapaliny a vznikem, a při opačné polaritě zánikem miniaturních bublinek. V jejich nejbližším okolí dochází k prudkému nárůstu teploty, tlaku a zrychlení (udává se teplota několik tisíc °C a tlak řádu stovek MPa). Tyto jevy velice agresívně narušují mechanickou vazbu nečistot na povrch čištěného předmětu a ve spojení s vhodným čistícím médiem dochází k jejich odplavování. To je, velice zjednodušeně, princip čištění ultrazvukem.

PROČ ČISTIT ULTRAZVUKEM

Čištění pomocí ultrazvuku má celou řadu výhod. Zejména je to rychlost čistícího procesu, neboť potřebná doba se zkracuje na jednotky, maximálně desítky minut. Kvalita čištění je při správně zvoleném čistícím médiu vynikající. Pro ultrazvuk neexistují nepřístupná místa, stejně dobře vyčistí tvarově složitý předmět i slepý otvor. Díky zákonitostem šíření ultrazvuku v kapalinách je možné čistit předměty jinými technologiemi čistitelné jen velice obtížně, případně vůbec. Odpadá také namáhavá a nepříjemná manuální práce, zbývá pouze vložení čištěného předmětu do ultrazvukové vany a po ukončení procesu jeho vyjmutí. Vlastní ultrazvukové čištění je energeticky poměrně nenáročné, největší část energie se spotřebuje na ohřev lázně. S vyjímkou úzce specifických oborů se dnes používají netoxická, nehořlavá, biologicky odbouratelná čistící média na bázi vodných roztoků moderních čistících prostředků. Čistící proces je možno kombinovat i s odmašťováním, případně s dezinfekcí.

CO JE TŘEBA K ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM

Ultrazvuková čistící sada se skládá z ultrazvukového generátoru, ultrazvukových měničů - zářičů a čistící vany. Měniče mohou být umístěny na vnějších stěnách či dně vany nebo se řeší jako ponorné. Vlastní vana je zhotovena v naprosté většině případů ze speciální nerezové oceli, neboť musí odolávat jak účinkům ultrazvuku, tak čistícího média a při určité kombinaci média a čištěných kovů je zatěžována i elektrochemickými jevy. V případě použití méně kvalitní nerezové oceli je nutné opatřit vnitřek vany vrstvou tvrdého chromu. Podle provedení se ultrazvukové myčky dělí na dvě kategorie:

Kompaktní - čistící nádoby se zabudovaným generátorem. Většinou se vyrábějí do objemu 50 litrů, bývají přenosné a používají se jako univerzální pro různá čistící média i účely.

S odděleným generátorem. Mívají větší objem než kompaktní, jsou řešeny spíše jednoúčelově a často bývají součástí dalšího zařízení. K napájení jejich zářičů může být použito i více ultrazvukových generátorů.

CO OVLIVŇUJE ČISTÍCÍ PROCES

Objem čistící vany. Je třeba jej volit takový, aby čištěné předměty byly dokonale ponořené. Pro efektivní využití účinků ultrazvuku nesmí hmotnost čištěného předmětu (předmětů) přesáhnout polovinu hmotnosti čistící lázně. V opačném případě nelze zaručit kvalitu a dobu čištění.

Výkon ultrazvukového generátoru. S objemem vany úzce souvisí potřebný výkon generátoru. Závislost mezi objemem a potřebným výkonem na jednotku objemu (Watt/litr) není úměrná, se stoupajícím objemem se potřebný výkon na jednotku objemu snižuje, ovšem nelineárně. V extrémních případech, jako je například čištění rozměrných a těžkých monobloků nebo nedodržení předchozího bodu, však může být potřebný výkon vyšší.

Teplota lázně. Další veličina, mající vliv na dobu a kvalitu čištění.  Vyplývá z něho, že maximální efekt ultrazvukového čištění je v rozmezí 50-60°C (uvažujeme médium na bázi vody). Při vyšší teplotě sice stoupá čistící schopnost většiny používaných chemických přípravků, ale účinnost ultrazvuku rapidně klesá a dochází ke značnému tepelnému namáhání zářičů. Proto se jako horní hranice pro efektivní čištění ultrazvukem uvažuje teplota 70°C, ale pro většinu aplikací je i ta zbytečná.

Kmitočet ultrazvuku. Obecně platí, že nižší kmitočet má vyšší erozívní účinky a je méně absorbován čistícím médiem i předměty a proto je vhodnější pro čištění objemnějších a těžších předmětů a pro odstraňování většího znečištění. Oproti tomu ultrazvuk vyšších kmitočtů má lepší schopnost pronikat i do nejmenších otvorů a spár. Proto bývá volba pracovního kmitočtu ultrazvukové čističky mnohdy určitým kompromisem.

Odplyněná voda. Pokud napustíte čistící vanu vodou z vodovodního řadu či jiného zdroje, obsahuje relativně velké množství rozpuštěných plynů, především vzduchu. Protože plyn je, na rozdíl od kapalin, stlačitalný, po přivedení ultrazvuku začne pružit a tím do značné míry potlačí vznik kavitačních účinků. Proto je třeba pro čištění používat odplyněnou vodu. Tu je možné získat buď pouhým odstátím, což bývá zdlouhavé, a nebo chodem zařízení naprázdno, bez čištěných předmětů, po dobu desítek minut. Některé ultrazvukové generátory mají proto zvláštní pracovní režim, označovaný jako odplynění, ve kterém pomocí periodicky se opakujících pulzů vytěsňují z čistícího média vzduch a další plyny.

UPLATNĚNÍ ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM

Ultrazvukem lze čistit téměř vše v nejrůznějších oborech lidské činnosti, příkladem může být:

 

 • Strojírenská výroba - hrubé, mezioperační a finální čištění, odmašťování, odstraňování brusiva atd.
 • Elektronika - mytí osazených desek plošných spojů
 • Sklárny - odstraňování skelného prachu z broušeného skla, finální čištění a leštění výrobků před expedicí
 • Lisovny plastických hmot a pryže - čištění lisovacích forem
 • Autoservisy a opravárenské dílny - čištění ložisek, převodovek, částí motorů, startérů, alternátorů
 • Potravinářský průmysl - mytí lahví, forem, nádob, plastových přepravek, možnost kombinace s dezinfekcí
 • Optika - čištění optických skel a brýlí
 • Zlatnictví a klenotnictví - čištění veškerých šperků a bižuterie
 • Galvanovny - čištění a odmašťování dílů před pokovením
 • Lihovarnictví - čištění a umělé stárnutí destilátů
 • Tiskárny - mytí rastrových válců, fólií

Čištění ultrazvukem se používá všude tam, kde je kladen velký důraz na finální čistotu a jedná se v současné době o jedno z nejefektivnějších a nejšetrnějších zařízení k čištění a odmašťování.

Domácnosti

Využití v domácnosti je velmi široké. Brýle, nůžky,hřebeny, šperky, mince, CD,DVD, nářadí, zubní protézy, čištění složitých součástek, sklo, porcelán, plasty,rovnátka, starožitnosti,....

Kanceláře

Více než 36% nás nosí brýle a stěžuje si na komplikace s jejich čištěním. Problémy s umaštěnými zašpiněnými brýlemi vám odpadnou použitím ultrazvukové čističky, vyvinuté právě za tím účelem. Kvalitně vyčištěné brýle by neměly být výsledkem pouze složité návštěvy u optika. Dále je možné ji použít na čištění rýsovacích potřeb, mincí, per,CD, DVD, atp.

Kadeřnictví, kosmetické ústavy

Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí nůžky, pilníky, hřebeny, kartáče, pinzety, vašim zákazníkům můžete nabídnout dokonalé vyčištění a odmaštění brýlí, šperků, náramků, řetízků. Čistí se i skleněné a porcelánové misky, či zanešené trysky rozprašovačů. Při výběru je třeba vycházet pouze z rozměru vaničky, nebo požádejte o konzultaci našeho obchodníka. Přijedeme, předvedeme.

Nemocniční zařízení

Intenzivní mytí chirurgických a lékařských nástrojů, mikroinstrumentů, endoskopů a dalších chirurgických nástrojů, sítek apod. před sterilizací.

POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!

Zubní ordinace

POUZE ČISTÉ INSTRUMENTARIUM LZE DOSTATEČNĚ BEZPEČNĚ STERILIZOVAT!

Ultrazvukové čističky dokonale vyčistí veškeré nástroje, používané v zubních ordinacích, navíc se používají k čištění zubních protéz, můstků, rovnátek....

Při výběru je třeba vycházet z požadavku na rozměr čistící vaničky. Naši obchodníci vám s výběrem velmi rádi pomohou.

Ochrana životního prostředí je zabezpečena dle platných zákonů v ČR.

Autoservisy

Ultrazvukové čističky ulehčí veškeré ruční čistící a odmašťovací práce. Trysky, svíčky, sítka, pružiny, spojovací materiály, lanka,. Veškeré čištění je možné provádět pomocí ultrazvuku. Čištění je navíc výhodné tím, že nehrozí žádné mechanické poškození výrobku (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné). Žádný složitý tvar není pro ultrazvuk překážkou. Při výběru přístroje je nezbytné vycházet z požadavku na velikost vaničky, tedy předmětů, které budete čistit.. Tomu potom přizpůsobíme naší nabídku. Kontaktujte nás. Náš obchodník vám s výběrem poradí.

Čištění CD a DVD

Ultrazvukové čištění CD a DVD je ne téměř, ale zcela dokonalé. Nehrozí žádné nebezpečí mechanického poškození. Tam kde je pohyb dat na těchto médiích hodně frekventovaný dochází dotykem a pohybem v každém prostředí zákonitě ke znečištění těchto nosičů, které může mít za následek a chyby v načítání dat. Při výběru ultrazvukové čističky je třeba vcházet z rozměru vaničky. Samozřejmě že čistit se dá najednou několik nosičů. Rádi vám s výběrem pomůžeme.

Počítačové firmy

Kromě dokonalého čištění CD a DVD, jsou ultrazvukové čističky použitelné k čištění tištěných spojů, drobných kovových či plastových, tvarově složitých součástí. Nehrozí žádné mechanické poškození. Při výběru čističky je třeba vycházet z rozměru součástí, které požadujete čistit. Výrobci nabízejí velmi širokou škálu rozměrů čistící vaničky. Rádi vám s výběrem výrobku pomůžeme.

Zlatnictví, hodinářství

Dokonalé čištění bez hrozby mechanického poškození. Žádné složité tvary, či těžce dostupné povrchy nejsou pro ultrazvuk problémem. Čistí i mikronástroje, pinzety... (Dodáváme tato zařízení pro čištění i mikrochirurgických nástrojů). Při výběru je třeba vycházet z požadavku na velikost vaničky. Náš obchodník vám velmi rád s výběrem pomůže. Doporučené výrobky: Emmi ecco, Emmi 5, Elmasonic.

Hotely

Při zvyšování komfortu pro hosty hotelu, je často nabízena možnost využít ultrazvukovou čističku k vyčištění brýlí, šperků, náramků, .Více než 36% nás nosí brýle a jistě této možnosti využije i personál hotelu.

Servis jízdních kol

Ultrazvukové čističky lze použít k čištění silně znečištěných kovových, či plastových dílů,včetně jejich odmaštění. Řetězy, ložiska, osičky......to vše bez mechanického poškození ultrazvuk vyčistí. (tyto čističky dodáváme i výrobcům zbraní, kde jsou požadavky na výsledný efekt velmi náročné). Při výběru je třeba vycházet z požadavku na rozměr vaničky, tedy velikosti čištěných předmětů.

Zbraně, střelnice

Ultrazvukové čističky v kombinaci se speciálním konzervačním koncentrátem vyčistí každý složitý povrch, bez nebezpečí jakéhokoliv mechanického poškození. Čistí, nejen kovové díly, ale i plastové součásti. K čištění zbraní jsou velmi výhodné. Při výběru je třeba vycházet z požadovaného rozměru vaničky. Při výběru vám velmi rádi pomůžeme.

Potápěči

Využití ultrazvukového čištění k dokonalému odstranění nečistot hlavně u ventilů dýchacích přístrojů. Při výběru je třeba vycházet z požadavku na velikost vaničky. Rádi vám s výběrem pomůžeme.

Domovy důchodců

Využití ultrazvukového čištění je velmi široké. V domovech důchodců a pečovatelských domech hlavně k čištění zubních protéz, nůžek, pinzet, pilníků,..a dalších instrumentů, včetně využití k čištění brýlí. Při výběru je třeba vycházet z požadavku na rozměr vaničky a tedy čištěných předmětů. S výběrem vám velmi rádi pomohou naši obchodníci.

Zámečniství, instalatérství

Ultrazvuk dokonale vyčistí zanesená sítka, sifony, části ventilů, včetně možnosti odmaštění. Všechny kovové a plastové díly složitých tvarů, bez nebezpečí mechanického poškození. Spojovací materiál, zanešená šroubení. Používá se k podobným procesům i při čištění autodílů, zbraní, .....

Při výběru je třeba vycházet z požadavku na velikost čistící vaničky, tedy předmětů, které požadujete čistit. Naši obchodníci vám velmi rádi s výběrem pomohou.

Foto, kino

Foto, kino... Naši obchodníci vám velmi rádi s výběrem pomohou.

Lihovarnictvíí

Ultrazvuková čistička (UZ) pomáhá čerstvě vypálenému destilátu k odplynění ihned v pálenici přímo kosmickou rychlostí. "V ultrazvukové vaničce zestárne slivovice během 12 minut na desetiletou slečnu".

UZ čistička odplyní čerstvě vypálený destilát a umožní její konzumaci ihned po vypálení, aniž by obsahovala nežádoucí plyny vniklé při pálení. Odplynění probíhá v nerezové ultrazvukové vaničce, do které se destilát nalije a ultrazvuk ho rozkmitá frekvencí 40kHz a zbaví nežádoucích plynů.

Po ukončení 12-ti minutového "čištění" se destilát stáčí pomocí výpustného kohoutu přímo do nádob. Takto upravený destilát se už nemusí (ale může) nechávat odvětrávat.

Ultrazvuk se dnes stává již standardním vybavením pálenic a mnoho zákazníků - pěstitelů bere tuto službu jako standard, za který si rádi připlatí.

a v mnoha dalších oborech .................

V případě, že uvažujete o ultrazvukové čističce, nejste si jisti jaký model by byl pro vás nejvhodnější, neváhejte nás kontaktovat a náš obchodní zástupce vám s výběrem rád poradí.

JAK VYBRAT ČISTIČKU

Základní kritéria pro výběr :
-vytížení čističky
-objem vany
-volba frekvence ultrazvuku
 

1.Vytížení čističky - v základní nabídce mnoha eshopů jsou celonerezové ultrazvukové čističky, určené k vytížení do 4hodin/den (většina tuto skutečnost neuvádí).  Jsou vyrobeny z plechu o síle do 1mm a vana je vyrobena tažením, takže v ohybech je nerez materiál vany třeba i 0,5- 0,6mm silný. Při větším zatížení nerez  rychle "vykavituje" a životnost čističky se významně zkracuje. Také v naší nabídce jsou tyto čističky (ENETRON, Multifrekvenční, DERUI,....)  Pokud je budete využívat do zmíněných 4hod/den, jsou účinné.
Pokud potřebujete čistit  s vytížením nad 4hodiny denně,nebo chcete mít záruku dlouhé životnosti čističky, je nezbytné uvažovat o průmyslovém provedení, kde síla nerezu vany se pohybuje od 1,8 do 2,2mm a vana je svařovaná.
  V  nabídce  máme průmyslové čističky  od 6L , přes vany vyrobené na zakázku (cca 36 - 800L) až po průmyslové linky manuální, poloautomatické či automatické, které umožňují podle potřeby další oplachové, sušící atd zařízení a další příslušenství. Jsou vyráběny na klíč.

2.Objem vany - cena čističky s velikostí vany narůstá velmi významně. V případě že vám podle rozměrů čištěného předmětu vychází, že se vejde do vany jen velmi těsně, je třeba si uvědomit, že velikost vany zmenší nerez koš, který se do vany vkládá .Rozměry koše se většinou do nabídky neuvádějí, ale všeobecně platí, že prostor  ve vaně zmenší na každou stranu o 10-15mm. Chcete li ušetřit při nákupu přijměte informaci , že lze čistit nadvakrát tak, že druhé čištění realizujete otočením předmětu , aby byla ponořena čištěna část, která byla původně nad hladinou.
Pokud uvažujete o čištění bez koše, je třeba čištěný díl podložit (silikonem....) nebo zavěsit.
Koš je důležitý k tomu, aby se nepoškrábal povrch neraz vany ( větší škrábanec může síla ultrazvuku po čase prokavitovat  do praskliny).
Je třeba se seznámit  ještě s jedním úhlem pohledu na tuto problematiku.  Poté co si naši klienti zakoupí čističku a po zjištění jak účinná je , velmi často litují, že si nepořídili větší, protože by mohli čistit mnohem větší škálu dílů. Proto pečlivě uvažte volbu velikosti vany.

3.Volba frekvence ultrazvuku-  u ultrazvukového čištění platí, čím nižší frekvence, tím razantnější čištění. Protože to ale není vždy pro čištěné předměty vhodné, vyrábí se čističky v těchto skupinách frekvencí: 
28kHZ -pro razantní čištění velmi silně znečištěných kovových dílů. (stejná účinnost při frekvenci od 20 do 28 kHz)
40kHz -toto ne nejrozšířenější frekvence pro svoji univerzálnost na všechny povrchy a všechny druhy znečištění, i širokou škálu materiálů, které lze čistit.
70-120kHz -čističky s vyšší frekvencí jsou použitelné při čištění lékařských nástrojů, protéz, základních desek počítačů, plastu, bižuterie(při průmyslové výrobě), dílů, které se skládají z více materiálů, kde by mohlo čištění při nízkých frekvencích některé části poškodit (jistě jste viděli video, putující na www stránkách, kde ultrazvuk "roztrhá" alobalovou folii).
Poznámka:  V naší nabídce jsou  čističky se všemi frekvencemi, např. multifrekvenční, kde je frekvence volitelná  - 20/40kHz, nebo 40/80kHz, čističky s frekvencí 20-28kHz (jako jedni z mála je nabízíme i v malých rozměrech při průmyslovém provedení), čističky s frekvencí 37-40kHz mají největší zastoupení,  lze objednat i čističky se 120kHz.

Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu   Další informace